Istnieją 3 testy, które możesz przeprowadzić, aby dowiedzieć się, czy Twoja firma jest wypłacalną czy nie.

 1. Test cash Flow (Test Przepływów Pieniężnych) – firma powinna być w stanie spłacać swój dług w wymaganym terminie. Jeżeli nie jest to możliwe, wówczas Twoja firma może być niewypłacalna.

 2. Test Balance Sheet (Test Bilansu) – jeżeli zobowiązania Twojej firmy (wierzyciele, pożyczki, długi) przekraczają wartość aktywów / majątku firmy, oznacza to, że Twoja firma może być niewypłacalna.

 3. Działanie prawne przeciwko Twojej firmy – Głównym sygnałem ostrzegawczym, że Twoja firma może być niewypłacalna, są listy ostrzegające od wierzycieli, o podjęciu działań prawnych przeciwko Twojej firmie. Takimi listami ostrzegawczymi mogą być petycję o likwidacji (Winding up petition) jako wyrok sądu okręgowego.

Postawienie firmy w stan likwidacji jest łatwe. Pierwszym krokiem jest rozmowa z licencjonownym syndykiem do spraw upadłości (Licensed Insolvency Practitioner) oraz określenie sposobu działania. Jeżeli proces likwidacji jest najlepszym rozwiązaniem, proces ten można rozpocząć od razu. Etapy wprowadzenia firmy w stan likwidacji prezentują się następująco:

 1. Przygotowanie dokumentu zwanego Statement of Affairs (SoA) – jest to dokument, który przedstawia jasną sytuację Twojej firmy, poziom zadłużenia, liczbę wszystkich wierzycieli, stan majątku firmy oraz jej historię.

 2. Posiedzenie zarządu – spotkanie dyrektorów firmy i podjęcie decycji o postawienie jej w stan likwidacji.

 3. Zgromadzenie członków – udziałowcy również decydują o postawieniu spółki w stan likwidacji.

 4. Zgromadzenie wierzycieli – spotkanie wierzycieli, na którym decydują oni, że spółka powinna zostać postawiona w stan likwidacji.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących likwidacji spółki, kliknij tutaj click here.

Obowiązki dyrektora kończą się w momencie wejścia firmy w proces likwidacji, chociaż pełna, bieżąca współpraca oraz pomoc dyrektora jest wymagana przez likwidatora. Dyrektorzy spółki mają obowiązek:

• Przekazać Likwidatorowi informacje o sprawach firmy
• Podać szczegółowe informacje na temat majątku firmy i jej zobowiązań.
• Zachować i przekazać majątek spółki likwidatorowi
• Przechować i przekazać firmowe księgi, dokumenty, wyciągi bankowe, polisy ubezpieczeniowe i inne dokumenty, które dotyczą jej aktywów i pasywów (zobowiązań).

Posiadanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza, że dyrektorzy ponoszą małe ryzyko (lub ograniczoną odpowiedzialność), jeśli firma upadnie, o ile działali oni właściwie i na czas.

Istnieje kilka przypadków, kiedy dyrektorzy ponoszą odpowiedzialność, na przykład w przypadku bezprawnego handlu.

Każdy przypadek upadłości jest inny i jedynym sposobem, żeby upewnić się w działaniu, jest rozmowa z licencjowanym Insolvency Practitioner.

Skontaktuj się już teraz z jednym z członków naszego zespołu.

W przypadku CVL (Doborolwona Likwidacja), koszt postawienia spółki w stan likwidacji może zostać pokryty z aktywów firmy, jeśli jest to wystarczające.

Opłaty likwidatorów, po ich powołaniu, mogą być pobierane tylko z odzyskanych aktywów.

Korzyścią posiadania spółki z ograniczona odpowiedzialnością (LTD) jest zapewnienie dyrektorowi ochronę przed zadłużeniem firmy.

Jeżeli jednak podpisałeś/aś osobistą gwarancję w razie zadłużenia firmy, skontaktuj się z jednym z naszych doradców do spraw niewypłacalności.

Twój dom może być zagrożony, jeśli zagwarantowałeś osobiście spłatę długów Twojej firmy. W takim przypadku im wcześniej zasięgniesz porady naszych doradców do spraw niewypłacalności, tym szybciej zoptymalizują oni dostępne dla Ciebie opcji.

Obowiązki dyrektorów ustają z datą likwidacji, jednak ich współpraca z likwidatorem jest ciągle wymagana.

Tak, dyrektor może założyć nową firmę, ale mogą obowiązywać pewne ograniczenia, nałożone przez HMRC.

Dyrektor może osobiście nabyć majątek firmy od firmy lub od likwidatora, pod warunkiem, że uzyskana zostanie niezależna wycena, która uzasadni kwotę do zapłacenia.

Nie. Każda osoba która była dyrektorem firmy, w ciągu 12 miesięcy poprzedzających likwidację, nie może przez 5 lat założyć formy pod tą samą lub podobną nazwą. Wyjątki to:

• Pozwolenie sądu
• Poinformowanie wszystkich wierzycieli na piśmie oraz poprzez ogłoszenie w Edinburgh Gazette
• Jeżeli wcześniej zarejestrowałeś firmę z podobną nazwą i istniała ona przez więcej niż 12 miesięcy poprzedzających likwidację.

Ta informacyjna strona przedstawia tylko niektóre z najczęściej w tej sytuacji zadawanych przez dyrektorów pytań. Nie może być wyczerpującym czy wszechtronnym przewodnikiem dotyczącym obwiazkow dyrektora, które wynikają z ustawy, przepisów dotyczących niewypłacalności lub prawa.

Likwidator, Syndyk, Administrator czy Zarządca ma obowiązek przesłać sprawodozdanie do Secretary of State for Business (Sekretarz Stanu do Spraw reform Biznesu), dotyczące postępowania wszystkich dyrektorów, którzy sprawowali ten urząd w ciągu ostatnich 3 lat działalności firmy. Sekretarz stanu musi zdecydować, czy w interesie publicznym jest staranie się o dyskwalifikację dyrektora.

Przykłady najczęściej zgłaszanych zachowań:

 • Kontynuowanie działania firmy, kiedy jest ona niewypłacalna.

 • Nieprowadzene prawidłowej dokumentacji księgowej.

 • Nieprzygotowanie i nieskładanie rozliczeń lub nieprzesłanie zwrotów do Companies House

 • Nieprzesłanie deklaracji lub niepłacenie rządowi należnego podatku

Feel free to contact us

Please do not include confidential or sensitive information in your message. In the event that we are representing a party with opposing interests to your own, we may have a duty to disclose any information you provide to our client.

Privacy Policy

CAPTCHA image

It helps us filter spam content.